بهمن ماه ورق زدن دفترانقلابی است که برای ما که نسل سومی هستیم وبرایمان ازرشادتهای بچه های این مرزو بوم حرفها بیان شده

تا بلکه به خود آییم و30 سال از به ثمرنشستن آن دلاوریها درایامی که ماه حسین بن علی علیه السلامه به یاد این آیات بیافتیم

بسم الله الرحمن الرحیم

والفجر ولیال عشر والشفع والوتر

شهیدان یادتان تا ابد در دل وجانمان باقی


دسته ها : انقلاب ما...
پنج شنبه دهم 11 1387
X