آدرس وب سایت برای بازدید ؛ ثبت نام و کار با وب سایت

مشخصات فنی و آدرس وب سایت

ردیف

نام وب سایت : Sendspace

حداکثر فضا برای دانلود : 1.2 گیگا باییت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: دانلود تا 100 گیگا بایت

حداکثر زمان نگهداری فایل : 14 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.sendspace.com/

1

نام وب سایت : YouSendIt

حداکثر فضا برای آپلود : 1 گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 25 دانلود

حداکثر زمان نگهداری فایل : یک هفته

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.yousendit.com/

2

نام وب سایت : TransferBigFiles

حداکثر فضا برای آپلود : یک و نیم گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 20 دانلود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 5 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.transferbigfiles.com/

3

نام وب سایت : zUpload

حداکثر فضا برای آپلود : 500 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.zupload.com

4

نام وب سایت :  Spread-It

حداکثر فضا برای آپلود : 500 مگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 14 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.spread-it.com/

5

نام وب سایت : FileFactory

حداکثر فضا برای آپلود : 500 مگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 14 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.spread-it.com/

6

نام وب سایت : mooload

حداکثر فضا برای آپلود : نیم گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.mooload.com

7

نام وب سایت : CyberUpload

حداکثر فضا برای آپلود : نیم گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 7 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.cyberupload.com/

8

نام وب سایت : Uploading

حداکثر فضا برای آپلود : نیم گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.uploading.com

9

نام وب سایت : Snaggys

حداکثر فضا برای آپلود : نیم گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 999 بار بازگذاری

حداکثر زمان نگهداری فایل : 15 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.snaggys.com/

10

نام وب سایت : Bigupload

حداکثر فضا برای آپلود : 300 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.bigupload.com/

11

نام وب سایت : RapidUpload

حداکثر فضا برای دانلود : 300 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.rapidupload.com/

12

نام وب سایت : ShareBigFile

حداکثر فضا برای دانلود : 300 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 21 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.sharebigfile.com/

13

نام وب سایت : MegaUpload

حداکثر فضا برای آپلود : 250 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.megaupload.com/

14

نام وب سایت : UpDownloadServer

حداکثر فضا برای دانلود : 250 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامحدود

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.updownloadserver.de/

15

نام وب سایت : XtraFile

حداکثر فضا برای آپلود : 250 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 15 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.xtrafile.com/

16

نام وب سایت : bonpoo

حداکثر فضا برای دانلود : 250 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 10 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.bonpoo.com/

17

نام وب سایت : FileCache

حداکثر فضا برای دانلود: 250 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 31 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.filecache.de/upload

18

نام وب سایت : Supload

حداکثر فضا برای دانلود : 200 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 30 باز بارگذاری فایل

حداکثر زمان نگهداری فایل : 7 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://supload.com/sendfile

19

نام وب سایت : RapidShare

حداکثر فضا برای دانلود : 100 مگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.rapidshare.de

20

نام وب سایت : myShareBox

حداکثر فضا برای دانلود : 100 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.mysharebox.com/

21

نام وب سایت : TheUpload

حداکثر فضا برای دانلود : 100 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.theupload.com/

22

نام وب سایت : zSHARE

حداکثر فضا برای دانلود : 100 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 10 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://zshare.net/

23

نام وب سایت : SendOver

حداکثر فضا برای دانلود : 2 گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 7 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.sendover.com/

24

نام وب سایت : FileFactory

حداکثر فضا برای دانلود : 1.5 گیگا بایت فضا

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 25 بار بارگزاری

حداکثر زمان نگهداری فایل : 7 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.filefactory.com/

25

نام وب سایت : UltraShare

حداکثر فضا برای دانلود : 30 مگابایت ناقابل

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.ultrashare.net/

26

نام وب سایت : Send File

حداکثر فضا برای دانلود : 40 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 10 بار دانلود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 10 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.send-file.co.uk/

27

نام وب سایت : MyTempDir

حداکثر فضا برای دانلود : 40 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 21 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.mytempdir.com/

28

نام وب سایت : SceneWorld

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 1000 بار بارگزاری فایل

حداکثر زمان نگهداری فایل : 50 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.sceneworld.net/up

29

نام وب سایت : shareit

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامشخص

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامشخص

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.ushareit.com/

30

نام وب سایت : FileHost

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامشخص

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامشخص

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.filehost.ro/

31

نام وب سایت : SupaShare

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 14 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.supashare.com/

32

نام وب سایت : UploadHut

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.uploadhut.com/

33

نام وب سایت : orb-z

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: 200 بار بارگذاری

حداکثر زمان نگهداری فایل : 15 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.orb-z.com/

34

نام وب سایت : FriendlyShare

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.friendlyshare.de/

35

نام وب سایت : Momoshare

حداکثر فضا برای دانلود : نیم گیگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 15 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.momoshare.com/

36

نام وب سایت : FreeUploader

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگا بایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامشخص

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامشخص

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.freeuploader.com/

37

نام وب سایت : UploadFront

حداکثر فضا برای دانلود :

محدویت در تعداد/حجم دانلود:

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.uploadfront.com/

38

نام وب سایت : UploadSend

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.uploadsend.com/

30

نام وب سایت : RapidSharing

حداکثر فضا برای دانلود : 50 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 60 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.rapidsharing.com/

40

نام وب سایت : FileHD

حداکثر فضا برای دانلود : 60 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.filehd.com/

41

نام وب سایت : SaveFile

حداکثر فضا برای دانلود : 60 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 14 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.savefile.com/

42

نام وب سایت : Turbo Upload

حداکثر فضا برای دانلود : 70 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامشخص

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.turboupload.com/

43

نام وب سایت : Easy-Sharing

حداکثر فضا برای دانلود : 75 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز حتمی

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.easy-sharing.com/

44

نام وب سایت : QuickDump

حداکثر فضا برای دانلود : 100 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: پهنای باند 500 مگابایت

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://quickdump.com/

45

نام وب سایت : BIGfileupload

حداکثر فضا برای دانلود : 100 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامحدود

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://bigfileupload.com/

46

نام وب سایت : Store and Serve

حداکثر فضا برای دانلود : 100 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز ***

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://storeandserve.com

47

نام وب سایت : WebFileHost

حداکثر فضا برای دانلود : 10 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.webfilehost.com

48

نام وب سایت : Hyperupload

حداکثر فضا برای دانلود : 10 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامحدود

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.hyperupload.com

49

نام وب سایت : KeepMyFile

حداکثر فضا برای دانلود : 15 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامشخص

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامشخص

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://keepmyfile.com

50

نام وب سایت : Refrozen

حداکثر فضا برای دانلود : 20 مگابایت ناچیز

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامشخص

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامشخص

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.refrozen.com

51

نام وب سایت : 11MBIT.in

حداکثر فضا برای دانلود : 20 مگابایت ناچیز

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامشخص

حداکثر زمان نگهداری فایل : نامشخص

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://a1.11mbit.in/

52

نام وب سایت : UploadTown

حداکثر فضا برای دانلود : 20 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 30 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.uploadtown.com/

53

نام وب سایت : Upload2

حداکثر فضا برای دانلود : 25 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 1 سال

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://upload2.net/

54

نام وب سایت : SendMeFile

حداکثر فضا برای دانلود : 30 مگابایت

محدویت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداری فایل : 14 روز

آدرس اینترنتی وب سایت :

http://www.sendmefile.com/

 
دسته ها :
يکشنبه سوم 6 1387
 
مهدیا ! تو آنی که توفیق همگانی
 
 

 
مهدیا !
چرا رهسپار راه تو و از پی ردّ پایت نباشیم ؟ که تو راز و رمز آرامش وآسایش بشری ؟
 
 
 

چرا نه در پی عزم دیار خود باشم ؟
                  چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم ؟

بُوَد که لطف ازل رهنمون شود حافظ
                     وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم

 
 
مهدیا !
تو آنی ، که توفیق همگانی
به یمن حضورت ، همه روزی دارند
و به برکت وجود تو ، زمین و آسمان پایدار است . مهدیا !
تو که نیامده چنینی ، بیایی چونی ؟!

 

مرا روی تو بی قید نموده
                             کمند زلف تو بی صید نموده


--------------------------------------------------------------------
برگرفته از کتاب زمزمه های انتظار : محمد هادی فلّاح
 
 
 
 
دسته ها :
يکشنبه سوم 6 1387
سید علی‏اصغر موسوی
هنوز می‏آید نوای کربلایی‏ات از عمق میدان، ای آفتاب غروب کرده در ظهر عاشورا! هنوز می‏آید غریو فریادت از بلندای آسمان؛ فریادی که دژخیمان کوفی را به مبارزهمی‏خواست و نهیبش، رشته جانشان را از هم می‏گسیخت.
هنوز می‏آید عطر حضورت، از حوالی خیمه‏هایی که آکنده از نگاه سکینه علیهاالسلام بود.
امروز، روز ولادت توست، مولای جوانمرد!
روزی که خداوند خواست تا چهره‏ات آیینه جمال نبوی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بشود.
روزی که خداوند خواست تا از تبسم نگاهت، آفتاب بر شوق آید.
روزی که خداوند خواست تا نبیره علی علیه‏السلام ، سیرتی همچون او داشتهباشد.
روزی که خداوند خواست مشام مدینه از عطر حضورت آکنده گردد.
امروز، روز توست؛ روز تولّدی شیرین که طعم نبوت و ولایت را توأمان دارد. غوغاییدر دل آل الله است. عطر صلوات، شش جهت آسمان و زمین را فرا گرفته است.
امروز، سروش آسمان، تهنیت گوی مولودی است که روزی همت بلندش، او را از ناسوت خاکبه لاهوتستان افلاک خواهد برد. او نام بشکوهش را بر تارک عرش جای خواهد زد.
... و روزی ورق برمی‏گردد و کربلا رقم می‏خورد.
تصویر در تصویر، کوفیان و غلتیدنشان در خاک مذلّت!
شمشیر به شمشیر، دست یداللهیِ تو بود و یادآوری حماسه ذوالفقار!
جلوه‏زار هستی در شگفت نقشی بود که تو ایفا می‏کردی؛ نقشی بدیع که ایمان و حماسهرا به هم پیوند می‏داد؛ همانگونه که قامت دل‏آرایت، زیبایی نبوت و ولایت را بهتماشا گذاشته بود.
علی جان، جوانمرد مولای جوان! میدان کربلا چه بی‏فروغ می‏شد، اگر به میداننمی‏آمدی! هنوز هم وقتی خورشید به آسمان کربلا می‏رسد، درنگ می‏کند و به یاد فروغچهره‏ات، اشک حسرت می‏ریزد.
چهره‏ای که عاشقانه، سرخی خون، در شفق نگاهش نشست و افلاک را سوگوار تبسّم‏هایدلنشین‏اش کرد.
امروز، روز ولادت توست.
تویی که عشق از یادآوری نامت به خود می‏بالد و آسمان، شکوه تو را هماره با عطرصلوات، می‏ستاید.
مبارک باد بر عاشقان کوی حضرت دوست «جل جلاله» حضور عاشقی که زندگی را شرمندهایثار خود کرد و بی‏مهابا: «نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد».
دسته ها :
چهارشنبه بیست و سوم 5 1387

ای حرمت قبله حاجات ما

                                   یادتوتسبیح ومناجات ما

تاج شهیدان همه عالمی

                           دست علی ماه بنی هاشمی

چارامامی که تورادیده اند

                              دست علم گیرتوبوسیده اند

                    عم امام واخ وابن امام


حضرت عباس علیه السلام 


 

 

دسته ها :
چهارشنبه شانزدهم 5 1387

---------------------

تبیارخیرمقدم می گوید 

------------------------------

   به وبلاگ tebyar (یارویاورهمیشگی تبیان)خوش آمدید

دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 4 1385
X